USG Restart - Tijd voor jouw volgende stap

Rechten en plichten WvP

Zowel de werknemer als de werkgever hebben rechten en plichten. De zieke werknemer heeft door de invoer van de Wet verbetering Poortwachter een actievere rol bij zijn werkhervatting. Zo moet de werknemer regelmatig contact hebben met de werkgever en de arbodienst en moet hij meewerken aan het opstellen van het plan van aanpak en het re-integratieverslag. De werknemer is ook verplicht om het verslag te tekenen. Als hij vindt dat zijn inspanningen niet juist opgenomen zijn in het verslag, moet hij dit vermelden in het verslag, of al eerder een Deskundigen Oordeel hebben aangevraagd.

Hieronder een opsomming van rechten en plichten zoals de WVP voorschrijft voor de werkgever, de werknemer en de arboarts.

Werkgever

1) Verplichtingen werkgever

 • Loondoorbetaling; 
 • Werknemer op de hoogte stellen van de WVP, termijnen in acht nemen; 
 • Door arboarts bij verwacht langdurig verzuim (> zes weken) vaststellen of er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Ziek, niet ziek? 
 • Aanstellen van een casemanager; 
 • Vastlegging van alle gegevens/informatie; 
 • Re-integratiedossier samenstellen;
 • Geven van voorschriften / treffen van maatregelen voor passend werk intern/extern;
 • Tijdspad in de gaten houden.

2) Rechten werkgever

 • Deskundigen Oordeel bij het UWV; 
 • Opschorten loondoorbetaling bij niet opvolgen van voorschriften; 
 • Ontslagaanvraag bij UWVWERKbedrijf bij weigering mee te werken aan bijv. aangeboden passend werk. 
 • Indien van toepassing, het gezamenlijk aanvragen van een vervroegde WIA beoordeling; 
 • Of gezamenlijk uitstel van de WIA-beoordeling in verband met de te verwachten herstel binnen zes maanden na Einde Wachttijd (14 maanden ziekte).

Werknemer

1) Verplichtingen werknemer

• Meewerken aan herstel/re-integratie;
• Dus beperken van het beroep op loondoorbetaling zonder arbeidsprestatie;
• Accepteren/uitvoeren van opgedragen passende arbeid;
• Re-integratiedossier, eigen visie;
• Bij de WIA-aanvraag: weergeven inspanningen alle betrokkenen.

2) Rechten werknemer

• Recht op ziek zijn, (tijdelijk) niet belastbaar voor werk;
• Deskundigen Oordeel;
• Vaststellen (on)geschiktheid tot (passend) werk;
• Voldoende inspanningen van werkgever en arbodienst;
• Passende alternatieven?
• Voorzieningen ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid;
• Recht op indienen WIA-aanvraag.

Arboarts

Verplichtingen arboarts

 • Arboarts is binnen de WVP een sterke positie toebedeeld! 
 • Vaststellen in een vroegtijdig stadium: ziekte of gebrek of arbeidsconflict? 
 • Uitgangspunt: ‘Dreigend langdurig verzuim?’
 • Tijdspad in de gaten houden en werkgever hierop blijven attenderen. 
 • Beperkingen vertalen in belastbaarheid in relatie tot arbeid; 
 • ARBEIDSGERICHTE aanbevelingen geven; 
 • Verzuim niet slechts vanuit medisch perspectief;
 • Kennis hebben van de functies/taken op de werkvloer!
 • Verwijzingen naar specialist, fysiotherapeur, schuldhulpverlening et cetera om stagnaties weg te nemen en daardoor het herstel te bevorderen;
 • Vragen beantwoorden: wat kan hij? Hoe productief te maken? Hoe de terugkeer zo spoedig mogelijk te bewerkstelligen?

 


Voorkom loondoorbetaling 3e ziektejaar

Contact WVP-tracéLaat u tijdig adviseren over de arbeidsdeskundige zaken rondom een zieke medewerker. Zo bent u binnen no-time op de hoogte van Wet verbetering Poortwachter en de financiële voordelen die u hiermee bereikt. Bel met USG Restart via 0800-7378278 of vul het contactformulier in op deze website.

annuleren X

Inloggen

Inloggen Aanmelden Wachtwoord vergeten

Gemarkeerde velden zijn verplicht om in te vullen.