USG Restart - Tijd voor jouw volgende stap

Privacy Statement

Van alle personen die door USG Restart worden begeleid, worden gegevens in een geautomatiseerd systeem en in een persoonlijk dossier opgenomen. Begeleiding wil in dit verband zeggen dat de betrokken persoon (door USG Restart aangeduid als ‘kandidaat') wordt geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een betaalde baan door een mobiliteitscoach van USG Restart.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens is ingesteld om de privacy te beschermen van de burger met name voor wat betreft de al dan niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Deze bescherming van privacy is gericht op:

 • het beschermen van de persoonlijke levenssfeer, van een ieder wiens persoonsgegevens zijn opgenomen in een geautomatiseerd systeem en in een persoonlijk dossier, tegen misbruik;
 • het voorkomen dat verzamelde en betrokken persoonsgegevens voor een ander doel worden gebruikt dan dat waarvoor ze zijn opgenomen;
 • het regelen van het inzage- en correctierecht.


Verwerking van gegevens die voortkomen uit het aangaan van een overeenkomst of voortvloeien uit het doel ervan, met andere woorden waarvan de kandidaat logischerwijze kan aannemen dat deze gegevens verwerkt worden, worden niet apart gemeld. Van verwerking van gegevens buiten deze categorie wordt de kandidaat in kennis gesteld.

Naar aanleiding van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt hier een beschrijving opgenomen van de wijze waarop binnen USG Restart wordt omgegaan met persoonsgegevens en andere vertrouwelijke gegevens. Deels omdat de wet hierom vraagt, deels omdat USG Restart het wenselijk acht dat haar kandidaten op de hoogte zijn van de manier waarop wordt omgegaan met de informatie die over hen aanwezig is.

De door opdrachtgevers van USG Restart verstrekte gegevens over kandidaten, zijn persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en moeten worden behandeld met inachtneming van het wat in deze wet en in de Wet Structuur en Uitvoering Werk en Inkomen is bepaald.

De waarborging van de privacy van persoonsgegevens bij het gebruik van internet staan opgenomen in een apart privacyreglement (genaamd: "privacyreglement m.b.t. internet).

Artikel 1. Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens gelden als persoonsgegeven: alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. De Wet Bescherming Persoonsgegevens noemt de persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt de ‘betrokkene'. USG Restart noemt deze persoon ‘kandidaat'. De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van handelingen met persoonsgegevens.

Artikel 1.1 Dossiers

Een opdrachtgever meldt een kandidaat bij USG Restart aan en verstrekt de noodzakelijke gegevens. De kandidaat verstrekt tijdens het intakegesprek eveneens gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de begeleiding door de mobiliteitscoach. Deze formulieren worden in ons geautomatiseerd registratiesysteem of in een papieren dossier bewaard. Deze dossiers worden alfabetisch geordend in een dossierkast op de vestiging.

Gedurende de tijd dat de kandidaat door USG Restart wordt begeleid, wordt dit dossier aangevuld met de onder 3.1 genoemde gegevens. In het kader van de dienstverlening worden in het persoonlijke dossier ook de gegevens bewaard die betrekking hebben op de eventuele arbeidsongeschiktheid, de eventuele uitkering en alle formulieren die bij indienstname door werkgever en werknemer ingevuld dienen te worden, om de arbeidsovereenkomst te kunnen realiseren.

Artikel 1.2 Het geautomatiseerde registratiesysteem

De persoonsgegevens worden op de vestiging opgeslagen in een centraal geautomatiseerd registratiesysteem ten behoeve van subsidieaanvragen, facturering en management informatie. De administratie van USG Restart archiveert daarnaast (eventueel) kopieën van de subsidieaanvragen in een dossier.
Het systeem is op meerdere wijzen toegankelijk voor het opvragen van gegevens over personen, doch bevat alleen die gegevens die betrokkenen zelf (laten) verstrekken. Daarnaast is het mogelijk, op basis van één of meerdere selectiecriteria, overzichten ten behoeve van het management te maken over bepaalde onderwerpen. Deze gegevens zijn niet te herleiden naar individuen. Ze dienen ter ondersteuning van beleidsontwikkeling.
De naam van de kandidaat en diens traject-registratienummer worden vanuit het geautomatiseerd centraal registratiesysteem tevens semi-automatisch in een SAP-systeem (een ERP-systeem) overgenomen, ten behoeve van de facturatie.

Artikel 2.1 Hoofdlijnen van het beheer van de registratie

 1. USG Restart is de verwerker van de persoonsgegevens. De Algemeen Directeur treedt op namens USG Restart.
 2. De Financieel Directeur is verantwoordelijk voor het beheer van het geautomatiseerde registratiesysteem.
 3. USG Restart is verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen in geval van calamiteiten.
 4. Indien een kandidaat van mening is dat er niet in overeenstemming met dit reglement is gehandeld, dan kan bezwaar worden gemaakt conform het klachtenreglement.
 5. De beheerder van het geautomatiseerde registratiesysteem heeft de volgende punten gedaan en zal die blijven doen:
  a. Het vaststellen van:
  - de eisen waaraan de programma's en procedures van het registratiesysteem
  moeten voldoen en het voor productie vrijgeven van deze programma's en procedures; - de wijze van opslag van de in het registratiesysteem opgenomen gegevens;
  - welke gegevens, overzichten en analyses, worden opgesteld als
  managementinformatie;
  - de definities en coderingen van de in het voorgaande punt ge¬noemde
  gegevens.
  b. Controle op het juiste gebruik van de gegevens.
  c. Controle op het naleven van beveiligingsregels.
  d. Overige handelingen leidende tot het goed functioneren van het registratiesysteem.
 6. Eigen personeel van USG Restart en bij de uitvoering van de werkzaamheden
  ingeschakelde derden, worden door USG Restart verplicht tot geheimhouding van
  gegevens en deze niet anders te gebruiken dan voor de uitoefening van hun functie, dan wel werkzaamheden.
 7. USG Restart ziet erop toe dat alle in de dossiers en geautomatiseerde systemen opgenomen gegevens over individuele personen vertrouwelijk worden behandeld en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt. (Uitgezonderd derden die door USG Restart bij de uitvoering van de werkzaamheden worden ingeschakeld, zoals genoemd in artikel 2.6.3).

 

Artikel 2.2 Doel van registreren van de persoonsgegevens

Het verwerken van de persoonsgegevens heeft tot doel: het verzamelen, vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens ten behoeve van de begeleiding bij het zoeken, verkrijgen en het behouden van een (betaalde) baan en (assisteren bij) het verkrijgen van eventuele subsidies.

Artikel 2.3 Personen over wie gegevens worden geregistreerd

In het dossier en het geautomatiseerde registratiesystemen zijn gegevens opgenomen over personen die door een mobiliteitscoach van USG Restart worden begeleid bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een betaalde baan.

Artikel 2.4 Soorten gegevens in het dossier en het registratiesysteem

In artikel 3 is een overzicht opgenomen van de soorten gegevens die in het dossier respectievelijk registratiesysteem zijn opgenomen. De gegevens zijn afkomstig van de kandidaat zelf of worden met instemming van de kandidaat namens hem/haar verstrekt. Daarnaast maken de mobiliteitscoaches, op basis van hun deskundigheid, verslagen van hun beoordeling van de gang van zaken. De gegevens worden behandeld met inachtneming van wat hierover in de Wet Bescherming Persoonsgegevens staat opgenomen.

Artikel 2.5 Bewaartermijn van opgenomen gegevens

Indien er geen wettelijke bewaartermijn van toepassing is, worden persoonsgegevens niet langer bewaard, in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Alle tot het individu te herleiden gegevens, data en/of resultaten van kandidaten, die door USG Restart worden begeleid, zullen bij beëindiging van het traject / de overeenkomst gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn worden bewaard, waarna deze zullen worden vernietigd. Vernietiging van de gegevens zal op een zodanig verantwoorde wijze plaatsvinden, dat deze gegevens nimmer door anderen zijn in te zien. Ten behoeve van de opbouw van historische, statistisch of wetenschappelijke gegevens is het mogelijk dat gegevens in geanonimiseerde vorm beschikbaar blijven.

Artikel 2.6 De verstrekking van gegevens aan anderen

De verstrekking van persoonsgegevens aan anderen dan de kandidaat kan alleen plaatsvinden onder de hieronder aangegeven voorwaarden.

2.6.1
Persoonsgegevens worden slechts aan derden verstrekt voor zover:

1.de kandidaat zijn/haar ondubbelzinnige toestemming hiertoe heeft verleend;
2.dit noodzakelijk is in het kader van de begeleiding van de kandidaat;
3.dit noodzakelijk is ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van de
kandidaat en preventief inzake de gezondheid, het welzijn en de welbevinding van de kandidaat;
4.het geschiedt op gerechtelijk bevel;
5.het wordt vereist als gevolg van een wettelijk voorschrift / wettelijke verplichting;
6.het verenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen.


2.6.2
USG Restart zal geen derden toegang geven tot de persoonsgegevens van kandidaten, tenzij dit voor de uitoefening van haar werkzaamheden noodzakelijk is. USG Restart verplicht de door haar ingeschakelde derden tot geheimhouding van de door haar verstrekte persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat deze uitsluitend worden gebruikt bij de uitvoering van de gevraagde werkzaamheden en in overeenstemming met het doel van de registratie.

2.6.3
Voortvloeiend uit het doel van de registratie zijn onder anderen als derden aan te merken:

 • pdrachtgevers: uitvoeringsinstelling werknemersverzekeringen, gemeenten, verzekeraars en individuele ondernemingen met wie USG Restart een overeenkomst heeft afgesloten;
 • samenwerkingspartners: daar waar dit in het belang is van de uitvoering van de trajecten
 • opleidingen: het opleidingsinstituut;
 • subsidieverstrekkers: uitvoeringsinstelling werknemersverzekeringen en gemeenten;
 • de werkgever van de kandidaat.

2.6.4
Uitsluitend aan bevoegde personen en instanties kunnen recente en relevante gegevens door USG Restart beschikbaar worden gesteld ter verkrijging van subsidiegelden.

2.6.5
Indien noodzakelijk voor de reïntegratie of begeleiding en bemiddeling van de zieke of arbeidsongeschikte werknemer / kandidaat, zullen gegevens betreffende de gezondheid, c.q. de belasting en belastbaarheid, ten behoeve van een (passende) arbeidsplaats, worden geregistreerd.

2.6.6
Verstrekking van gegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, dan wel op grond van een dringende en gewichtige reden, kan plaatsvinden voor zover de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

2.6.7
Aan derden mogen in beginsel uit de persoonsregistratie, bestanden van persoonsgegevens, mits alleen bestaande uit naam, adres, woonplaats, postcode en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, worden verstrekt. Op schriftelijk verzoek van de betrokken kandidaat blijft zodanige verstrekking ten aanzien van diens persoonsgegevens achterwege.

Artikel 2.7 Toegang tot de dossiers en het registratiesysteem

Behalve de mobiliteitscoaches en de administratief medewerkers van de vestiging is het niemand toegestaan dossiers uit de kast te halen, met uitzondering van medewerkers van USG Restart die daartoe door de directie zijn gemachtigd. Uitsluitend met instemming van de kandidaat kunnen derden inzage krijgen in relevante informatie uit het lopende dossier. Aan derden wordt geen telefonische informatie verstrekt over werknemers of kandidaten. De dossiers worden nooit onbeheerd achtergelaten.

Het geautomatiseerde registratiesysteem is alleen voor eigen personeel van USG Restart toegankelijk door middel van door de systeembeheerder vast te stellen autorisaties. Daarnaast hebben de leveranciers van soft- en hardware ten behoeve van onderhoud toegang tot de gegevens. Zij zijn contractueel verplicht tot geheimhouding.

Artikel 2.8 Koppeling van systemen

Er vindt geen koppeling plaats met andere persoonsregistraties.

Artikel 2.9 Wijze waarop de kandidaat of diens wettelijke vertegenwoordiger kennis kan nemen en verbetering kan bewerkstelling van de over haar/hem opgenomen gegevens.

De kandidaat heeft het recht om:

 • zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot de verantwoordelijke mobiliteitscoach te wenden met het verzoek hem mede te delen of hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. De verantwoordelijke mobiliteitscoach deelt de kandidaat schriftelijk binnen vier weken mee of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien zodanige gegevens worden verwerkt, bevat de mededeling een volledig overzicht daarvan in begrijpelijke vorm, een omschrijving van het doel of de doeleinden van de verwerking, de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft en de ontvangers of categorieën van ontvangers, alsmede de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens.
 • de mobiliteitscoach te verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen,
 • te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. Aan een verzoek tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de persoonsgegevens dient de mobiliteitscoach de verzoeker binnen vier weken te antwoorden. Een weigering is met redenen omkleed.

Artikel 3 Opsomming van gegevens die worden verzameld

Hieronder treft u de gegevens aan die verzameld worden ten behoeve van een optimale begeleiding.

 1. aanmeldingsgegevens en -formulier opdrachtgever
 2. re-ïntegratievisie of kwalificerende intake CWI
 3. NAW gegevens
 4. bank-, sofi- en ziekenfondsnummers
 5. opleidings-, werkervaringsgegevens
 6. (para) medische gegevens
 7. inkomensgegevens
 8. aard van de handicap (indien van toepassing)
 9. trajectplan / plan van aanpak (PvA)
 10. relevante correspondentie
 11. werkgevers- / bedrijfsinformatie
 12. subsidieformulieren en coachingsplan
 13. beschikkingen Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekeringen
 14. voortgangs- en gespreksverslagen
 15. verificaties

 

Artikel 4 Telecommunicatie

USG Restart doet haar best om er voor te zorgen dat er op zodanige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan dat uw privacy zo veel als mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd. USG Restart houdt alleen die persoonsgegevens bij die zij nodig heeft om u van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van webstatistieken en om te kunnen voldoen aan de verplichte vereisten.

USG Restart verzamelt en bewaart bepaalde informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, het type browser, browsertaal, het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina's en subpagina's eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. USG Restart houdt geen unieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld uw naam, e-mail adres of dergelijke), tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt.

Deze informatie wordt verzameld via een cookie. Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. In onze cookies wordt geen naar personen te herleiden informatie opgenomen.

De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw Internetbrowser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren. U kunt ook een seintje ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen.

Deze privacyverklaring is, zonder voorafgaande aankondiging, onderhevig aan wijzigingen uit hoofde van wetswijzigingen of veranderingen in de bedrijfsvoering. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd of er veranderingen zijn opgetreden.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over de verwerking van gegevens, neemt u dan contact met ons op via deze website

annuleren X

Inloggen

Inloggen Aanmelden Wachtwoord vergeten

Gemarkeerde velden zijn verplicht om in te vullen.