USG Restart - Tijd voor jouw volgende stap

Wat is de WIA?

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) regelt een uitkering als u op of na 1 januari 2004 ziek bent geworden, en na twee jaar nog zo ziek bent dat u (deels) niet meer kunt werken. In deze wet gaat het om wat u nog wel kunt. Het is in de WIA zo geregeld dat u er altijd financieel op vooruitgaat als u (gedeeltelijk) blijft werken. Maar er is ook een uitkering voor mensen die echt niet meer aan de slag kunnen.

WIA kent 2 regelingen: WGA en IVA

Binnen de WIA zijn er twee verschillende uitkeringen:

 • Als u gedeeltelijk arbeidsgeschikt bent, kunt u in aanmerking komen voor een uitkering op grond van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). 
 • Als u volledig arbeidsongeschikt bent en de kans dat u weer herstelt erg klein is, kunt u een uitkering krijgen volgens de Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA).

Hoe wordt de mate van arbeidsongeschiktheid voor de WIA bepaald?

Als u na twee jaar ziekte niet of niet volledig aan het werk kunt, volgt een keuring van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De UWV-arts en de arbeidsdeskundige bepalen uw eventuele arbeidsongeschiktheid. Zij stellen hiervoor eerst het zogeheten 'loonverlies' vast: het loon dat u door ziekte of handicap minder kunt verdienen dan daarvoor. Hierna wordt vastgesteld of u in aanmerking komt voor een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze wet kent verschillende groepen arbeidsongeschikten, die zijn gebaseerd op het loonverlies.

Loonverlies van minder dan 35%

Bij een loonverlies van minder dan 35% bent u volgens de WIA niet arbeidsongeschikt. U gaat (weer) aan het werk en blijft in dienst van uw werkgever. Samen met uw werkgever bekijkt u hoe u kunt blijven werken. Dat kan bijvoorbeeld door:

 • ander werk; 
 • aanpassing van uw werkplek; 
 • werken bij een andere werkgever.

Als dit allemaal niet lukt, kan uw werkgever eventueel na twee jaar arbeidsongeschiktheid een ontslagvergunning aanvragen. Als u daardoor werkloos wordt, gaan voor u de regels van de Werkloosheidswet (WW) gelden.

Loonverlies van 35% of meer

De WIA regelt een inkomen voor de volgende groepen:

 • Loonverlies van minstens 35% maar minder dan 80%
  U valt onder de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). 
 • Loonverlies van minstens 80% met een redelijke kans op herstel .
  Uw arbeidsongeschiktheid is tijdelijk. U valt onder de regeling WGA. 
 • Loonverlies van minstens 80% met weinig of geen kans op herstel
  U valt onder de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en u ontvangt een uitkering gebaseerd op uw laatstverdiende loon.

Wat regelt de WIA als ik gedeeltelijk kan werken?

Bent u na 2 jaar ziekte voor 35 tot 80% arbeidsongeschikt en u kunt voor het overige deel nog werken, dan kunt u een uitkering krijgen op grond van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). De WGA-uitkering wordt eventueel aangevuld met uw inkomen uit werk. Hoe meer u kunt werken, hoe hoger uw inkomen. U ontvangt eerst een loongerelateerde uitkering, daarna een loonaanvulling of vervolguitkering. De WGA-regeling valt onder de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

Loongerelateerde WGA-uitkering
De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van het loon dat u verdiende voordat u arbeidsongeschikt werd. Op de website van uitkeringsinstantie UWV vindt u informatie hoe deze uitkering wordt berekend.. Ook kunt u daar zelf de hoogte van uw uitkering berekenen. U ontvangt minimaal 3 en maximaal 38 maanden een loongerelateerde WGA-uitkering. Ontving u de loongerelateerde uitkering al voor 1 januari 2008, dan krijgt u deze uitkering maximaal 60 maanden. Hoe lang u de uitkering ontvangt, is afhankelijk van uw arbeidsverleden.

Na afloop loongerelateerde WGA-uitkering
Welke uitkering u na afloop van de loongerelateerde uitkering krijgt, hangt af van hoeveel u op dat moment verdient. Deze verdiensten worden elke maand bekeken. Verdient u de helft of meer van wat u nog zou kunnen verdienen, dan krijgt u een aanvullende uitkering op uw loon. Als u geen werk heeft of weinig verdient, krijgt u een vervolguitkering.

WGA-loonaanvulling
De hoogte van de WGA-loonaanvulling is afhankelijk van wat u zelf verdient en van wat u volgens de arbeidskundige van uitkeringsinstantie UWV kunt verdienen. Als u minimaal 50% verdient van wat u nog kunt verdienen, vult de WGA uw loon aan met 70% van het verschil tussen uw oude loon (met een maximum) en het loon dat u nog kunt verdienen.

WGA-vervolguitkering
Als u na afloop van de loongerelateerde uitkering geen werk heeft of als u minder verdient dan 50% van wat u nog kunt verdienen, krijgt u bovenop uw eventuele loon een WGA-vervolguitkering. Anders dan bij de 2 andere WGA-uitkeringen wordt er bij de vervolguitkering niet meer direct rekening gehouden met wat u vroeger verdiende. De vervolguitkering is namelijk een percentage van het minimumloon. Dit percentage is afhankelijk van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent (uw arbeidsongeschiktheidspercentage).

Tabel: WGA-vervolguitkering

Arbeidsongeschiktheidspercentage

35 t/m 44%
45 t/m 54%
55 t/m 64%
65 t/m 79%

Uitkering

28% van het minimumloon 
35% van het minimumloon
42% van het minimumloon
50,75% van het minimumloon`

Het kan zijn dat u minder verdiende dan het minimumloon, bijvoorbeeld doordat u parttime werkte. In dat geval wordt de uitkering wel berekend aan de hand van uw oude loon.

Vakantietoeslag WGA-uitkering
U bouwt iedere maand 8% vakantietoeslag op. U krijgt uw vakantietoeslag elk jaar uitbetaald in mei. Als uw uitkering eerder ophoudt, krijgt u uw vakantietoeslag uitbetaald in de laatste maand dat u nog een WGA-uitkering ontvangt. Met WGA-uitkering onder het sociaal minimum. Als uw inkomen uit de WGA lager uitvalt dan het sociaal minimum dat voor u geldt, kunt u bij uitkeringsinstantie UWV een toeslag aanvragen.

Wat regelt de WIA als ik tijdelijk helemaal niet meer kan werken?

Als u tijdelijk geheel arbeidsongeschikt bent, kunt u in aanmerking komen voor een uitkering op grond van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid houdt in dat u tijdelijk voor 80% of meer arbeidsongeschikt bent, maar er een kans is dat u weer beter wordt. U kunt pas in aanmerking komen voor een WGA-uitkering als u 2 jaar of langer arbeidsongeschikt bent. De WGA is een regeling binnen de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Voorwaarden WGA-uitkering
Om in aanmerking te komen voor de loongerelateerde WGA-uitkering moet u ten minste aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • u werkt in loondienst of u ontvangt een WW-uitkering; 
 • u heeft nog geen recht op AOW; 
 • door uw gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid verdient u 35 tot 80 procent minder dan iemand met dezelfde opleiding en werkervaring kan verdienen in het beroep dat u uitoefent; 
 • u heeft de wachttijd doorlopen. De wachttijd duurt 104 weken na de dag waarop u ziek bent geworden; 
 • u heeft in de 36 weken voor uw eerste ziektedag ten minste 26 weken gewerkt. Heeft u minder dan 26 weken gewerkt, dan krijgt u meteen een loonaanvullinguitkering of een vervolguitkering.

Hoogte WGA-uitkering
De hoogte van uw WGA-uitkering hangt af van uw situatie. Als u tijdelijk geheel arbeidsongeschikt bent, kunt u een loonaanvullinguitkering krijgen. U kunt de hoogte van uw uitkering berekenen via de website van het UWV.

Vakantietoeslag WGA-uitkering
U bouwt iedere maand 8% vakantietoeslag op. U krijgt uw vakantietoeslag elk jaar uitbetaald in mei. Als uw
uitkering eerder ophoudt, krijgt u uw vakantietoeslag  uitbetaald in de laatste maand dat u nog een WGA-uitkering ontvangt. Met WGA-uitkering onder het sociaal minimum. Als uw inkomen uit de WGA lager uitvalt dan het sociaal minimum dat voor u geldt, kunt u bij uitkeringsinstantie UWV een toeslag aanvragen.

Herbeoordeling arbeidsongeschiktheid
Als bij een herbeoordeling blijkt dat u volledig arbeidsongeschikt blijft, kunt u een uitkering krijgen op grond van de Regeling inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA). Als u gedeeltelijk herstelt, houdt u een WGA-uitkering die u kunt aanvullen met inkomen uit werk.

Aanvragen WGA-uitkering
U vraagt de uitkering aan uiterlijk 13 weken voordat de wachttijd is verlopen. U krijgt hierover bericht van het UWV. Bij de aanvraag dient u ook het re-integratieverslag in dat u in overleg met uw werkgever heeft opgesteld.

Wat regelt de WIA als ik helemaal niet meer kan werken?

Als u na twee jaar ziekte nog steeds volledig en langdurig arbeidsongeschikt bent, kunt u in aanmerking komen voor een uitkering op grond van de regeling inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA). U bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt als u niet meer dan 20% van uw laatstverdiende loon kunt verdienen en u weinig kans heeft om beter te worden. U heeft dan een zogeheten loonverlies van 80% of meer.

Voorwaarden voor IVA-uitkering
Om voor een IVA-uitkering in aanmerking te komen, moet u ten minste aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • u werkt in loondienst of u ontvangt een WW-uitkering; 
 • u heeft nog geen recht op AOW; 
 • u kunt maximaal nog 20 procent verdienen van wat iemand met dezelfde opleiding en werkervaring kan verdienen in het beroep dat u uitoefent; 
 • er is een kleine kans dat u herstelt; 
 • u heeft de wachttijd doorlopen. De wachttijd duurt 104 weken na de dag waarop u ziek bent geworden.

Hoogte IVA-uitkering
De IVA regelt een uitkering die 75% van uw laatstverdiende loon bedraagt. Daarbij geldt een maximum in de vorm van het maximumdagloon.

Vakantietoeslag IVA-uitkering
U bouwt iedere maand 8% vakantietoeslag op. U krijgt uw vakantietoeslag elk jaar uitbetaald in mei. Als uw uitkering eerder ophoudt, krijgt u uw vakantietoeslag uitbetaald in de laatste maand dat u nog een IVA-uitkering ontvangt. Met IVA-uitkering onder het sociaal minimum Als uw inkomen uit de IVA lager uitvalt dan het sociaal minimum dat voor u geldt, kunt u een toeslag aanvragen. U doet dit bij uitvoeringsinstantie UWV.

Herkeuring bij kans op herstel
Als er nog een mogelijkheid is dat uw gezondheid verbetert, wordt u de eerste vijf jaar jaarlijks herbeoordeeld. Als blijkt dat u gedeeltelijk hersteld bent, kunt u voor een deel weer arbeidsgeschikt verklaard worden. U valt dan onder de WIA-regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Als er niets is veranderd, houdt u de IVA-uitkering.

Aanvragen IVA
Normaal gesproken vraagt u de WIA-uitkering aan als u twee jaar ziek bent. Maar als het duidelijk is dat u niet meer kunt werken, kunt u de uitkering eerder aanvragen. Vraag de uitkering dan wel aan voor de 69e week waarin u ziek bent. Bij de aanvraag hoeft u geen compleet re-integratieverslag in te dienen. Een verklaring van de bedrijfsarts is dan voldoende. U kunt de vervroegde WIA-uitkering alleen elektronisch aanvragen.

annuleren X

Inloggen

Inloggen Aanmelden Wachtwoord vergeten

Gemarkeerde velden zijn verplicht om in te vullen.