USG Restart - Tijd voor jouw volgende stap

Voordelen gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer

Om het voor u aantrekkelijk te maken om een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst te houden of te nemen, kunt u een beroep doen op verschillende re-integratie-instrumenten. Deze instrumenten zijn erop gericht om risico’s die werkgevers ervaren weg te nemen. De volgende financiële regelingen bestaan: premiekorting, no-riskpolis, proefplaatsing, subsidieregeling werkplekaanpassing en andere voorzieningen.

Mobiliteitsbonus tot € 7000 Premiekorting per 1-1-2013

Vanaf 1 januari 2013 krijgt u als werkgever een mobiliteitsbonus voor het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder óf een arbeidsgehandicapte. Hoeveel premiekorting ontvangt u?

  • € 7.000 per jaar voor het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder;
  • € 7.000 per jaar voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte die gaat werken en ten minste het minimumloon verdient;
  • € 3.500 per jaar voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte die met loondispensatie gaat werken.

Note:
Deze korting kan worden toegepast zolang de dienstbetrekking duurt, maar voor maximaal 3 jaar. De premiekorting geldt óók voor mensen die twee jaar ziek zijn geweest en minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn verklaard. Door hun beperking konden zij niet langer hun eigen beroep uitoefenen, maar zijn voor andere functies wel degelijk volledig geschikt. Ingangsdatum voor deze categorie: 1e dag v/d 25e maand na datum uitval! De werknemer moet wel binnen vijf jaar weer aan het werk zijn. De werkgever kan, als hij denkt aan de voorwaarden te voldoen, de korting op de maandelijkse premieafdrachten aan de Belastingdienst zelf toepassen. Iedere maand dus 1/12e deel van het totale korting bedrag op de volledige premienota korten! Meer informatie is te krijgen bij de Belastingdienst. Zoekopdracht: Arbeidsgehandicaptenkorting.

No-riskpolis

Als u een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer in dienst houdt of neemt, kan de no-riskpolis van toepassing zijn. U krijgt dan het loon dat u doorbetaalt als uw werknemer ziek wordt, gecompenseerd via het ziekengeld. Mocht hij na zes jaar ziekte een nieuwe arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen, dan worden die lasten niet meegenomen in de berekening van de gedifferentieerde premie van de WIA. De no-riskpolis geldt ook voor werknemers die minder dan 35% loonverlies hebben maar niet langer bij hun voormalige werkgever in dienst kunnen blijven. Het gaat om werknemers die direct na het einde van de wachttijd of de verlengde loondoorbetalingsperiode geen werk meer hebben. Indien zij binnen vijf jaar daarna weer bij een andere werkgever in dienst treden, kan deze werkgever aanspraak maken op de no-riskpolis.

De no-riskpolis geldt maximaal vijf jaar. Dit betekent dat de no-riskpolis vijf jaar lang na het begin van de dienstbetrekking geldig is als u iemand in dienst neemt. Als u uw werknemer in dienst houdt, is de no-riskpolis vijf jaar na de vaststelling van zijn recht op een WIA-uitkering van toepassing. Eenmalige verlenging is mogelijk als uw werknemer een aanzienlijk verhoogde kans op ziekte of arbeidsongeschiktheid heeft. Het aanvragen van ziekengeld onder de no-riskpolis kan bij het UWV.

Een proefplaatsing per 1-1-2013

Twijfelt u of iemand het werk aankan? Met een proefplaatsing kunt u maximaal 6 maanden lang kijken hoe het gaat. U betaalt geen loon, uw werknemer houdt namelijk zijn uitkering. De proefplaatsing is bedoeld voor mensen met ziekengeld, een WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong- of WW-uitkering (let op: iemand met een WW-uitkering moet minimaal zes maanden werkloos zijn).

Om van het UWV toestemming te krijgen voor een proefplaatsing, moet er reëel uitzicht zijn op werk met hetzelfde aantal of meer uren dan de proefplaatsing en voor minstens zes maanden. De voorwaarden kunt u vinden bij het UWV.

Worden kosten van werkplekaanpassing en andere voorzieningen vergoed?

Als u kosten moet maken om een werknemer met een ziekte of handicap in dienst te nemen, dan kunt u daar een vergoeding voor krijgen. Het gaat dan om de kosten voor bijvoorbeeld communicatiemiddelen of van de inrichting van uw bedrijf. U krijgt deze extra kosten alleen vergoed als u de werknemer voor minimaal zes maanden in dienst neemt en de kosten boven een drempelbedrag uitkomen. Welk drempelbedrag voor u geldt, kunt u berekenen via het stappenplan in de brochure die u bij het UWV kunt vinden. Via dit formulier kunt u ook meteen de vergoeding aanvragen. De werknemer zelf komt in aanmerking voor aanpassingen op de werkplek als die nodig zijn. Het gaat om aanpassingen die de werknemer kan meenemen naar een andere werkgever. Denk bijvoorbeeld aan aangepaste computerapparatuur. Een werknemer kan zelf een aanvraag bij het UWV indienen via de formulieren Aanvraag voorzieningen, Ondersteuning bij re-integratie en Aanvraag vergoeding vervoer.

Ondersteuning door het UWV

Het UWV kan een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer ondersteuning bieden bij het zoeken naar werk, bijvoorbeeld door het aanbieden van een re-integratietraject. De re-integratiecoach van het UWV bespreekt met hem welke re-integratiemogelijkheden er (nog) zijn. Dat wordt vastgelegd in de zogenoemde re-integratievisie. Als u niet bij het UWV verzekerd bent maar eigen risicodrager, moet uzelf en niet het UWV met uw werknemer de re-integratiemogelijkheden bespreken.

Werkplekaanpassing en meeneembare voorzieningen

Uw werknemer komt zelf in aanmerking voor aanpassingen op de werkplek als die nodig zijn. Het gaat om aanpassingen die de werknemer kan meenemen naar een andere werkgever. Denk hierbij aan aangepast vervoer van en naar het werk, maar ook aan de inschakeling van een doventolk.

Jobcoach

Als uw werknemer extra begeleiding nodig heeft om zijn werk te doen, kan hij die krijgen in de persoon van een jobcoach. De jobcoach heeft vooral een coachende en sturende functie met als doel: ‘behoud en herstel’. Voor de toekenning van een jobcoach heeft het UWV het Protocol Jobcoach opgesteld. Meer informatie bij het UWV.

Verhaalsrecht voor werkgevers bij ziekteverzuim werknemers

Sinds 1996 hebben werkgevers de mogelijkheid de kosten van ziekteverzuim van werknemers te verhalen op degene die verantwoordelijk is voor dit verzuim of diens verzekeraar. Dat betekent dat als iemand door een verkeersongeluk tijdelijk niet kan werken, de werkgever de veroorzaker van het ongeluk of diens verzekeraar financieel aansprakelijk kan stellen. De Ziektewet kende het zogenaamde regresrecht al aan bedrijfsverenigingen toe. Werkgevers hebben thans een regresrecht dat inhoudelijk gelijk is aan dat van de bedrijfsvereniging. Van belang hierbij is dat de jurisprudentie het regresrecht van de bedrijfsvereniging beperkt tot de netto verstrekte uitkering, in het geval van de werkgever dus het netto doorbetaalde loon.
Sinds 2008 is het ook mogelijk om kosten van re-integratie, zoals het aanpassen van de werkplek of omscholing te verhalen op de veroorzaker.

Het belang van dit regresrecht is groot nu de werkgevers bij ziekte op grond van de Wet uitbreiding loondoorbetaling bij ziekte (WULBZ) verplicht zijn de zieke (arbeidsongeschikte) werknemer voor maximaal 104 weken door te betalen.

Het uitoefenen van het regresrecht is eveneens van belang voor het geval uw werknemer in de WIA belandt. Indien het regresrecht met succes is uitgeoefend zult u met betrekking tot een opgelegde verhoogde gedifferentieerde premie, op basis van deze WIA-uitkering bezwaar kunnen maken.


Voorkom loondoorbetaling 3e ziektejaar

ContactLaat u tijdig adviseren over de arbeidsdeskundige zaken rondom een zieke medewerker. Zo bent u binnen no-time op de hoogte van Wet verbetering Poortwachter en de financiële voordelen die u hiermee bereikt. Bel met USG Restart via 0800-7378278 of vul het contactformulier in op deze website.

annuleren X

Inloggen

Inloggen Aanmelden Wachtwoord vergeten

Gemarkeerde velden zijn verplicht om in te vullen.