USG Restart - Tijd voor jouw volgende stap

Verzuim en vakantie

Hoe zit het eigenlijk?

Van de Nederlandse vakantiegangers is een derde wel eens ziek geweest op vakantie. Wat kunt u als werkgever doen als uw werknemer zich vervolgens ziek meldt vanaf zijn vakantieadres? En misschien zijn er werknemers in uw bedrijf die al lange tijd ziek zijn, maar er toch even een paar dagen tussenuit willen. Mag u dit toestaan?

Wat moet ik doen als mijn werknemer zich tijdens de vakantie ziek meldt?

Om problemen te voorkomen, is het verstandig om in uw verzuimreglement regels op te nemen over ziekte tijdens de vakantie. U kunt daarin bijvoorbeeld de volgende regels opnemen:

  • Als een werknemer tijdens vakantie ziek wordt, dan moet hij dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur melden bij de werkgever en bij de arbodienst 
  • Uw werknemer moet een adres of telefoonnummer doorgeven waarop hij te bereiken is
  • In de vakantieplaats moet de werknemer zich onder behandeling van een arts stellen en hiervan bewijzen bewaren 
  • De zieke werknemer keert, als zijn fysieke toestand het toelaat, zo snel mogelijk terug naar Nederland
  • Is de vakantietermijn om en kan uw werknemer op medische gronden nog niet terugkeren naar Nederland, dan zorgt hij ervoor dat hij bewijzen heeft van het feit dat hij niet kan reizen 
  • Uw werknemer neemt bij terugkeer in Nederland zo snel mogelijk contact met u op, zodat u hem kunt laten oproepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts

Het is belangrijk dat deze regels vooraf bij alle werknemers bekend zijn, anders kunt u zich er niet op beroepen. Is er binnen uw bedrijf een OR of personeelsvertegenwoordiging actief, dan moet u deze betrekken bij het maken van de verzuimregels.

Mijn zieke werknemer wil op vakantie, moet ik dit toestaan?

Wil uw zieke medewerker op vakantie, dan adviseren wij u in ieder geval om advies in te winnen bij de bedrijfsarts. Hij kan beoordelen of de vakantie schadelijk is voor het herstel. Vervolgens beslist u, mede op basis van dit advies, of uw werknemer op vakantie kan.

Kosten besparen: ziektedagen aanmerken als vakantiedagen

Om kosten te besparen, is het soms mogelijk om ziektedagen van zieke werknemers aan te merken als vakantiedagen. De wet stelt hieraan twee voorwaarden: deze afspraak moet zijn gemaakt in een schriftelijke overeenkomst (arbeidsovereenkomst of CAO) of moet de instemming van de werknemer hebben, en het mag uitsluitend gaan om de ‘bovenwettelijke vakantiedagen’. Wettelijke vakantiedagen per jaar kunnen berekend worden door vier keer de wekelijkse arbeidsduur te nemen (dus 20 dagen bij een volle werkweek).

Gewijzigde wetgeving sinds 2012

Sinds 1 januari 2012 is de wetgeving op het gebied van vakantiedagen op een aantal punten aangepast: 

  • Langdurig arbeidsongeschikte werknemers hebben recht op volledige opbouw van vakantiedagen. Voor 2012 werden alleen vakantiedagen opgebouwd over het laatste half jaar van hun ziekteperiode.
  • De regeling over volledige vakantieopbouw bij ziekte geldt alleen voor de wettelijke vakantiedagen. In een arbeidsovereenkomst of CAO kunnen andere afspraken staan over eventuele extra vakantiedagen. We noemen deze ook wel bovenwettelijke vakantiedagen. 
  • Werknemers moeten per 1 januari 2012 hun wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden (na afloop van het kalenderjaar) opnemen. De termijn van zes maanden geldt niet voor werknemers die (met recht) niet in staat zijn geweest om tijdig vakantie op te nemen. Werkgevers en werknemers kunnen in onderling overleg besluiten de termijn te verlengen. 
  • De nieuwe vervaltermijn geldt alleen voor wettelijke vakantiedagen die werknemers opbouwen vanaf 1 januari 2012. Voor vakantiedagen die uw werknemers hebben opgebouwd voor die datum, gelden de ‘oude’ regels.

Vakantiedagen tijdig opnemen goed voor de gezondheid

Sinds 2012 moeten werknemers hun wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar opnemen. Deze wetswijziging is ingevoerd om werknemers te stimuleren regelmatig vakantiedagen op te nemen. Dit is nodig, omdat het uitstellen van vakantie nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheid en veiligheid van uw werknemers. Een regelmatige opname van de vakantiedagen bevordert namelijk de ‘herstelfunctie’ van de vakantie, en draagt bij aan de veiligheid en gezondheid van werknemers.

annuleren X

Inloggen

Inloggen Aanmelden Wachtwoord vergeten

Gemarkeerde velden zijn verplicht om in te vullen.