USG Restart - Tijd voor jouw volgende stap

Wet WIA in het kort

Per 1 januari 2006 is de WAO vervangen door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Het accent ligt niet langer op de mate van arbeidsongeschiktheid, maar op ‘wat je nog wel kunt’ en het vinden van werk dat je nog aankunt. De WIA die twee jaar na de eerste ziektedag ingaat, onderscheidt drie trajecten.

 1. De IVA-regeling: volledig (80 – 100%) en duurzaam arbeidsongeschikt
  Als u voor 80 tot 100% duurzaam arbeidsongeschikt wordt verklaard, komt u in aanmerking voor een uitkering uit de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Deze regeling biedt u tot uw 65e een uitkering van 75% van uw laatstverdiende loon tot maximaal circa € 49.000,-. 
 2. De WGA-regeling: 35 – 80% arbeidsongeschikt
  Als u voor 35 tot 80% of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt wordt verklaard, valt u onder de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). De WGA biedt een uitkering die in twee periodes uiteenvalt. In de eerste periode ontvangt u minimaal drie maanden en maximaal 38 maanden een loongerelateerde uitkering die inclusief eventueel verdient loon tenminste 70%* van het laatstverdiende loon bedraagt. „Wie werkt wordt beloont‟, is de bedoeling. Als u in de tweede periode 50% of meer werkt van wat u volgens het UWV nog aankunt (uw restverdiencapaciteit), dan ontvangt u een loonaanvulling. Deze bedraagt 70% van het verschil tussen het laatstverdiende loon en de restverdiencapaciteit (gemaximeerd tot circa € 48.000,-). Werkt u minder dan de helft van wat u volgens het UWV zou kunnen, dan is het totale inkomen lager (salaris en uitkering). 
 3. Minder dan 35% arbeidsongeschikt: geen uitkering van de overheid
  Bent u minder dan 35% arbeidsongeschikt, dan ontvangt u geen uitkering van de overheid. U blijft in principe bij uw werkgever in dienst.

Conclusies

 • Medewerkers die volledig en langdurig arbeidsongeschikt zijn ontvangen een aanvaardbare uitkering. De uitkering voor mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn is afhankelijk van het al dan niet hebben of kunnen vinden van (aangepast) werk. Wie er niet in slaagt nog voldoende zelf te verdienen valt al gauw terug naar een inkomen op bijstandsniveau.
 • Medewerkers met een hoger inkomen dan het maximaal in de WIA verzekerd loon van ca. € 49.000,- per jaar lopen extra inkomensrisico‟s bij arbeidsongeschiktheid.
  (maximum dagloon)
 • Medewerkers die minder dan 35% arbeidsongeschikt worden verklaart lopen kans in de Werkloosheidswet (WW) te komen (maximaal 38 maanden) als zij niet (volledig) bij hun werkgever aan het werk kunnen blijven.

Vier mogelijke resultaten van de keuring?

Ingangsdatum is de 1e dag na 24 maanden ziekte!

 1. Geen WIA
  Geschikt eigen werk, dus geen loonverlies. Eigen werk hervat, of kunnen gaan hervatten. 
 2. Klasse <35%:
  a. Ongeschikt eigen werk, geschikt voor passend werk. Lagere loonwaarde bij eigen of andere werkgever. Of:
  b. Ongeschikt eigen werk, geschikt voor passend werk maar geen werk intern of extern kunnen vinden. Na 24 mnd. een WW uitkering (tijdelijk).
   

  Voorbeeld <35 %: (na WIA keuring/24 mnd.)

  • Salaris 15 Euro p/u 
  • UWV zegt 13 Euro p/u kunt u nog in passend werk (in voorbeeldfuncties) verdienen, ondanks uw handicap, ziekte of beperking. 
  • Verschil is (15-13): 15 x 100%= 13,33 %. Dus klasse <35% en géén aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering. (meestal wel WW)

 3. Klasse 35-80%:
  a. Ongeschikt eigen werk, geschikt voor passend werk. Geen werk intern of extern kunnen vinden. Na 24 mnd. LGU uitkering. (tijdelijk) of,
  b. Ongeschikt eigen werk, geschikt voor passend werk. Wel werk intern of extern kunnen vinden. Na 24 mnd. LGU/LAU uitkering. (zolang het nodig is, als compensatie voor het inkomensverlies)

  Voorbeeld 35-80 %: (na WIA keuring / 24 mnd.)

  • Salaris 30 Euro p/u 
  • UWV zegt 15 Euro p/u kunt u nog in passend werk (in voorbeeldfuncties) verdienen, ondanks uw handicap, ziekte of beperking. 
  • Verschil is (30-15): 30 x 100%= 50 %.
   Dus klasse 35-80 % en daarom een aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering als u werkt tegen een lager salaris dan voorheen.

 4. Klasse 80-100%:
  c. Tijdelijk volledig ongeschikt om te werken. Voorlopig tót herkeuring een loongerelateerde uitkering van 70% (WGA)
  d. Permanent ongeschikt eigen werk en al het andere werk. Geen benutbare mogelijkheden ofwel 'einde arbeidsleven'. Volledige uitkering van de IVA is 75% tot 65e jaar

N.B. Ontslagbescherming:

 • Bij voldoende medewerking vanuit de WVP van de werknemer, tot en met 24 mnd.; 
 • Als de verwachting “herstel voor eigen werk” er is, tot en met 30 mnd.; 
 • Of bij uitstel van de WIA keuring op verzoek van werkgever en werknemer; 
 • Of langer dan 24 mnd. bij een sanctie voor de werkgever, door het UWV opgelegd.

*Let wel: De wetgever gaat ervan uit dat de werknemer gedurende de wachttijd bij zijn oorspronkelijke werkgever in dienst blijft en dat voor een eventuele herplaatsing elders een detacheringconstructie wordt gekozen. Ontslag nemen is voor de werknemer geen wenselijke optie, omdat hij daardoor rechten op herplaatsing en loondoorbetaling prijsgeeft. Mocht hij later toch op een uitkering moeten terugvallen, dan kan dit tegen hem werken.

annuleren X

Inloggen

Inloggen Aanmelden Wachtwoord vergeten

Gemarkeerde velden zijn verplicht om in te vullen.